Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden HuurDeZon B.V.

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten van HuurDeZon over de verhuur van Producten en eventuele Installatie daarvan.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden verstaan we onder:

a. Product: zonnepanelen en/of andere zaken en toebehoren zoals omvormers, bekabeling en montagemateriaal en accessoires zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

b. HuurDeZon: HuurDeZon B.V.

c. Klant: een persoon of partij die een Overeenkomst met HuurDeZon aangaat over de levering van een Product en de eventuele installatie daarvan, of die zo’n Overeenkomst overweegt.

d. Overeenkomst: het contract tussen HuurDeZon en de Klant over de huur van het Product en de eventuele Installatie.

e. Installatie: levering van het Product en, als dat is overeengekomen, montage en aansluiting van het Product op zo’n manier dat het in de gegeven omstandigheden een goede opbrengst kan behalen.

f. Oplevering: moment waarop alle afgesproken werkzaamheden zijn afgerond, Product met alle accessoires naar behoren werken en de montage is afgewerkt zoals afgesproken.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van HuurDeZon zijn vrijblijvend.

2.2 HuurDeZon gaat altijd vertrouwelijk om met informatie die Klant verstrekt, zoals bouwtekeningen, gegevens over het energieverbruik en foto’s van een dak of Installatie.

2.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat HuurDeZon de ondertekende verklaring van Klant ontvangt en aanvaardt.

Artikel 3. Prijs en product

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de prijzen in de aanbiedingen van HuurDeZon vast.

Artikel 4. Planning

4.1 HuurDeZon benadert de Klant bij voorkeur telefonisch of per email voor het maken van een afspraak voor de Installatie.

4.2 De installatiedatum is geen onderdeel van de Overeenkomst en de afspraak is geen fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht de installatiedatum om welke reden dan ook niet gehaald worden, dan maakt HuurDeZon een nieuwe afspraak binnen redelijke termijn.

Artikel 5. Installatie

5.1 Indien de Overeenkomst Installatie omvat, wordt het Product door of in opdracht van HuurDeZon geïnstalleerd en aangesloten.

5.2 De Klant is er verantwoordelijk voor dat er Product kan worden geinstalleerd. In elk geval zorgt de Klant dat:

a. het personeel van HuurDeZon en/of onderaannemer toegang krijgt tot de plaats van Installatie en de werkzaamheden kan uitvoeren gedurende de normale werkuren en buiten de normale werkuren, mits HuurDeZon dit tijdig aan de Klant heeft verzocht;

b. de toegangswegen tot de plaats van Installatie geschikt zijn voor het benodigde transport.

c. de aangewezen plaats geschikt is voor montage;

d. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te kunnen voldoen;

5.3 De Klant zorgt ervoor dat eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. HuurDeZon doet zijn best om de spanningsloze periode tijdens installatie aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar is nooit aansprakelijk voor schade die daaruit kan volgen.

5.4 Bij Oplevering controleert de Klant het Product en de Installatie. Als eventuele tekortkomingen niet direct kunnen worden verholpen dan wordt daarvoor een nieuwe afspraak gemaakt en wordt Oplevering naar die datum verschoven. De Klant accepteert de Oplevering door ondertekenen van het opleverformulier.

Artikel 6. Garantie en aansprakelijkheid

6.1 HuurDeZon garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de garantievoorwaarden.

6.2 HuurDeZon garandeert dat eventuele gebreken in de werking van het Product worden verholpen binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1 HuurDeZon heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.